Za-jedno srce, jedna duša, jedna Hrvatska

Projekt

Projekt „ZA-JEDNO srce, jedna duša, jedna HRvatska“ razvija tematsku mrežu koja dionike okuplja oko tematskog područja Iseljeništvo kao pokretač razvoja u RH. Kroz projekt se organizacije civilnoga društva iz RH i iz iseljeništva osnažuju za ravnopravan dijalog s donositeljima politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, gospodarskim sektorom i znanstveno-obrazovnim institucijama. Projekt potiče znanstveno-istraživački rad i međusektorsku suradnju u oblikovanju reformi javnih politika koje poticajno djeluju na doprinos hrvatskog iseljeništva društveno-ekonomskom razvoju u RH.

NAZIV NATJEČAJA

Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

NAZIV PROJEKTA

ZA-JEDNO srce, jedna duša, jedna HRvatska

BROJ UGOVORA
UP.04.2.1.06.0051
NOSITELJ PROJEKTA

Humanitarna udruga "fra Mladen Hrkać"

Trajanje

10/2020 – 10/2023 (36 mjeseci)

UKUPNI PRORAČUN

3.585.258 kn
475.845 €

Fond

Europski socijalni fond (ESF) 85% i Državni proračun RH 15%

PARTNERI

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb,  Hrvatska
Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska
Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, Zagreb,  Hrvatska
Udruga iseljenika, povratnika i useljenika,  Zagreb, Hrvatska
Hrvatska uzdanica-udruga za promicanje domoljublja, Zagreb,  Hrvatska
Matica Hrvatska, Zagreb, Hrvatska
Ogranak Matice Hrvatska Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina
HKD Napredak Vitez, Bosna i Hercegovina
Hrvatsko kulturno društvo Napredak-Zagreb,  Hrvatska

CILJEVI

Uspostaviti i razviti tematsku mrežu (ZA-JEDNO.HR) koja se sastoji od dionika okupljenih oko tematskog područja iseljeništvo kao pokretač razvoja Republike Hrvatske i uspostaviti efikasan model međusektorske suradnje

Utvrditi suvremene društveno-gospodarske potrebe i provesti znanstvena istraživanja u tematskom području iseljeništvo kao pokretač razvoja Republike Hrvatske

Izraditi znanstveno utemeljene smjernice za unaprjeđenje javne politike prema hrvatskim iseljenicima, povratnicima i useljenicima i analizirati društveno-gospodarski utjecaj predloženih reformi

Provoditi strukturirani dijalog sa donositeljima odluka i provoditeljima javnih politika te dionicima iz gospodarskog sektora uz zagovaranje provedbe izrađenih smjernica za unaprjeđenje javne politike prema hrvatskim iseljenicima, povratnicima i useljenicima

AKTIVNOSTI
1. Jačanje partnerstva OCD i uključivanje novih članica i članova tematske mreže ZA-JEDNO.HR Formiranje 8 klastera iseljeničkih organizacija

2. Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva

3. Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene:  
- Socijalni i lobistički potencijal hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga s obzirom na njihovo povijesno i kulturno naslijeđe i status u zemljama iseljenja  
- Suvremeni motivacijski ciklusi migriranja mladih Hrvatske u kontekstu općih migracijskih procesa u Hrvatskoj
– Empirijska analiza - Promocija gospodarskih interesa i kulturnog identiteta Republike Hrvatske u svijetu putem umreženog djelovanja hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga


4. Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima

5. Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija

6. Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka Upravljanje projektom, promidžba i vidljivost
REZULTATI
24 OCD koje sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada

50 lokalnih OCD udruženih u tematsku mrežu i drugih dionika iz različitih sektora koji će do završetka projekta biti pridruženi u tematsku mrežu

3 provedena znanstvena istraživanja

6 objavljenih znanstvenih članaka

4 objavljena stručna članka

6 izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima

6 provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija

11 održanih strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja odluka